ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนอบรมพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2559
ลงทะเบียนเขตพื้นที่ละ 2 คน

คลิกลงทะเบียน


หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าที่พักได้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 หลัง 12.00 น. (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)